Versuri de paraziți de familie și prieteni

versuri de paraziți de familie și prieteni

Arghezi, Rugă de seară sol, soluri sn belşug. A hangok jelölésére a román nyelv a következő 28 betűt használja: a, ă, â, b, c, d, e, fg, h, i, i, jk, l, m, n, o, pr, s, Ş, t, fU, V, X, z.

A román nyelv hangjai, akárcsak a magyar nyelvéi, kétfélék: magánhangzók vocale és mássalhangzók con­ soane. A román nyelv magánhangzói általában rövidek, és lehet­ nek eg 37szerűek vagy összetettek.

  • Cancer laringian evolutie
  • Îndepărtați papiloamele din vagin

Egyszerű m agánhangzók: a, ă, í, e, i, o, u. Összetett magánhangzók pl. A magyar í és o közötti jellegzetes román hang, mely az o-hoz áll közelebb, de ajakkerekítés nélkül ejtjük.

versuri de paraziți de familie și prieteni

Zártabb, mint a magyar e, de nyíltabb és rövidebb, mint a magyar é. Ez az í a legtöbb magyar nyelvj árásban, így a székelyben is megvan. Warts on hands in summer i betűnek több hang felel m e g : 1. Rendszerint azonos a rövid magyar i kiejtésével. E zt az i hangot a. Bizonyos hangtani helyzetekben, pl. A szóvégi hangsúlyos -i ejtése azonban olyan, mint a magyar i magánhangzóé, tekintet nélkül arra, hogy magánhangzó vagy mással­ hangzó áll e lő tte : a sui, a vui, a fugi.

„Am știut de la început că este homosexual”

A magyar 7 -nek hangzó i- 1 simulóhangnak vagy félhangzónak i semivocală versuri de paraziți de familie și prieteni. Gyakran csak az előtte álló mássalhangzó lágy­ ságát jelzi. Ebben a hangtani helyzetben lágyság-jelnek nevezzük semnul pdlatalizării.

Az i és u közötti jellegzetes román hang, mely nyelv­ állás szempontjából az hoz áll közelebb, de ajakke­ rekítés nélkül ejtjük. Kiejtése megfelel a magyar rövid o-nak.

Az u mikor magánhangzó értéke van u, vocalăa rövid w-val azonos hang. Az u, félhangzót u semivocală súgva ejtjük. E magánhangzók elemei közül csak az egyik teljes, a-másik vagy a másik kettő csökkentett értékű. A tăiau ige -iau összetett magánhangzójában az a teljes hangzású, az i j - nek hangzik, és az u félhang értékű. Néhány példa a diftongusokra: dai, noi, nou, rău, brî uiulie iu-li-e. Ţriftongusok például a vreau, iau, miei, leoaică le-oai-că szavakban találhatók.

Gyakoriság szempontjából legfontosabbak az ea és az oa diftongusok. Mivel kiejtésük is nehezebb, e k ét össze­ tett magánhangzóval külön foglalkozunk. Az e alig hallszik, csak az a-1 ejtjük ki teljesen, és ez rendszerint hang­ súlyos. A z o és a hangból összetett kettőshangzó, melyből az o alig hangzik, az a pedig, mely képzés tekinteté­ ben zártabb a magyar á hangnál, teljesen kiejtődik.

Összetett magánhangzó előfordulhat két szó határán is, például a ne-a văzutm i-ai dat szavakban. Az ilyen összetett magánhangzót tartalmazó szavakat, bár alaktanilag külön szót alkotnak, egybeejtjük.

Ilyen hangtani jelen­ séggel találkozunk többek között az aur a-urreal re-algospodărie gospodări-ecoafor co-afor vagy a fiin ţă fi-in ţăcooperativă co-operativăakárcsak a magyar diadal, fiatal, dió, kiált, kiér stb. A többi mássalhangzó k iejtése: Ha utána mássalhangzó vagy a, ă, í, o, u következik, megfelel a magyar k-nak.

Ha utána e, i következik, a magyar cs-nek felel meg. Ha utána e, i következik, a dzs-hez hasonlóan ejtjük. Kiejtése a magyar k-éh. E hang kiejtésekor ugyanis, az utána következő alig hallható i hatására, nyel­ vünk a szájpadlás felé közeledik, és ezzel a b meglágyul. Hasonló lágyulást tapasztalunk pl. A lágyságot előidéző i alig hallszik, beleolvad az előtte lévő lágy mássalhangzóbaMegjegyzés.

B.U.G. Mafia - La Fel De Prost Ca Tine (feat. Bogdan Dima) (Prod. Tata Vlad)

A rom án és a m agyar nyelv hangrendszerének össze­ vetéséből kitűnik, hogy, b á r v an közö versuri de paraziți de familie și prieteni k sok lényeges egyezés is, a k é t nyelv h an g tan i arculata m égis elüt egymástól.

A rom án nyelv sajáto s m agánhangzói, az ă és az í nincsenek meg a m agyarban, a m ag y ar nyelv­ ben viszont van n ak olyan hangok, amelyek hiányzanak a rom án nyelvből.

Familia și prietenii paraziți. Botez in familia lui Cheloo (Parazitii)

A m agyarban te h á t, a rom án nyelvtől eltérően, m egkülönböztetünk rövid és hosszú hangzókat. Megfigyelhető, hogy a m agyar anyanyelvűek, éppen az anyanyelv h atásak én t, egyes rom án m agánhangzókat m eg nyújtanak pl. R itk áb b an bár, de ilyesm it is h allu n k : professor profesor helyettm illiárd miliard helyett. K erülnünk kell az ilyen súlyos kiejtési hibákat.

Ü gyeljünk to v áb b á az ö sszetett m agánhangzók, főleg az ea és az oa kiejtésére. E diftongusok első eleme, az human papillomavirus dna hpv dna) és az o alig hallszik : seară, m°ară, nagy részük beleolvad az elő ttü k lévő mássalhangzóba.

Gyakorlatok 1. Olvassuk el az alábbi szavakat. Ü gyeljünk az ă k ie jté sé re : bădiţă» băiat, bălan, pălărie, bărbătesc, bărbier, bătălie, bătut, băutură, căsuţă, călă­ torie, călăuză, cămaşă, căpitan, căruţă, căsătorie, către, căţel, băut, păcurar, păgubaş.

Ü gyeljünk az í m agánhangzó k ie jté s é re : cîine, cîmp, cînd, cîntă, cîştig, dînsul, îmbracă, îmbrăcăminte, îmblînzesc, înfrînge, întîi, întîmplare, întîlni, întîrzia, învîrti, coborî, urî, doborî, sîmbătă, sînge.

O lvassuk el az alábbi szavakat és m ondatokat. V igyázzunk, a rom án e-t zártabban ejtjük, m in t a m agyar e - t! L a revedere! E l se sperie. E l se numeşte Ion. Are haine curate.

Livezeni, nr. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate acestora care sunt supuse cercetării.

E l este elegant. Hainele şi ghetele sale sînt ordonate.

versuri de paraziți de familie și prieteni

O lvassuk el a következő szavakat. Ü gyeljünk az ă és az zeolit detoxifiant k ö zö tti különbségre. Olvassuk el a következő szavakat és m ondatokat. Bate fieru l cît e cald. Prietenul bun la nevoie se cunoaşte. Lauda de sine nu miroase bine. Pomul se cunoaşte după roade şi omul după fapte. N u lăsa pe mîine ce poţi face azi. Olvassuk el az alábbi szav ak at és m ondatokat. Ü gyeljünk a triftongusok k ie jté sé re : vreau, leoaică, beau, făceau, şerpuiau, credeau, iau, cunoşteau, aveau, stăteau, şerpoaică, citeau, ploioasă.

E i beau apă. A m văzut -o lupoaică. Copiii şedeau în bancă. E i stăteau în picioare. Írju k k é t oszlopba az alábbi szav ak at úgy, hogy a diftongusokat t a r ­ talm azó szavak baloldalra, a trifto n g u so k at tartalm azó k pedig jobboldalra k e rü lje n e k : toamnă, eleşteu, seamă, flăcău, zmeoaică, roată, lei, stăteau, haină, lupoaică, iau, muşuroi, mîine, dulău, iute, iepure, tablou, făceau, cîntau, voiau, şedeau.

Olvassuk el a következő szav ak at, ügyeljünk a m agyartól eltérő hangok, főleg a lágy m ássalhangzók kiejtésére! Figyeljük meg egy ige, egy főnév és egy melléknév különböző alakjait: pót, poţi, poate, putem, puteţi, p o t; urs, ursului, urşi, urşilor; frum os — frum oasă, frum oşi — frumoase.

A magánhang­ zók a szó belsejében, a mássalhangzók a szótő végén vál­ takoznak. Az a lábbi szövegből írju k ki azokat a szavakat, am elyeknek különböző.

  • Giardiază la adolescenți
  • Negii despre cel mai important lucru

Constituţia R. România A beszédben, hangos olvasáskor egyik-másik szótagot erősebben ejtjük a többinél. Ez a hangsúlyos szótag. Mielőtt a román hangsúlyt elemeznők, fordítsuk ma­ gyarra és olvassuk hangosan az előbbi id é ze tet: Rom ánia Szocialista Köztársaság a városi és fa lu si dolgozók szuverén, független és egységes állama.

Megállapítható, hogy a magyar nyelvben az első szó­ tagot ejtjük nyomatékosan. A szóhangsúly minden nyelvben történeti fejlődés eredménye. Ha úgy alakult ki, mint pl. S z a b a d a szó­ hangsúly akkor, ha az illető nyelvben a hangsúly külön­ böző szavakban más és más szótagon van. Szabad hang­ súllyal rendelkező nyelv pl.

versuri de paraziți de familie și prieteni

A hangsúlynak nagy szerepe van a helyes kiejtésben» a beszéd tagolásában és a beszéd helyes megértésébenA helytelen hangsúlyozás rossz benyomást kelt, sőt félre­ értésekhez is vezethet. A trei copii három gyermek egé­ szen mást jelent, mint a trei copii három másolata comedie vígjátékmint a comedie bolondság, komédia stb.

A magyartól eltérő és oly változatos román hangsúly elsajátítása érdekében figyeljük a román anyanyelvűek kiejtését, olvassunk hangosan minél több román nyelvű szöveget, és tartsuk szem előtt a következő útbaigazítá­ sokat : 1. A mássalhangzóra végződő szavak szótári alakjában általában az utolsó szótag hangsúlyos: partid, muncitor, ţăran, intelectual, inginer, student, elev, popor, învingător, frum os, picior, stomac, bolnav, silitor, folositor, citesc, cobor, acest stb.

Nem az utolsó szótag hangsúlyos a -bil és -ic végű melléknevekben pl. A magánhangzóra végződő szavak szótári alakjában általában az utolsó előtti szótag hangsúlyos : teorie, luptă, muncă, muncitorime, bucurie, cîmpie, florărie, iubire, demo­ craţie, energie, mare, mică, soră, mină, ţărancă.

Egyes, magánhangzóra végződő szavaknak fotografii de detoxifiere a colonului az utolsó előtti szótagja hangsúlyos. Ilyenek a következő sza­ vak : a a III. Az ea és oa diftongust tartalmazó szótag rendszerint hangsúlyos: leagăn, seară, cerea; cunoaştere, superioară, ploaie. A névragozás folyamán a hangsúlyos szótag helye általában nem változik : lucru, lucrului, lucruri, lucrurile, hicr urilor.

Az igeragozás folyamán bizonyos versuri de paraziți de familie și prieteni a hang­ súly v á lto zik : adun, aduni, adună, adunăm, adunaţi, văd, vezi, vede, vedem, vedeţi, v ă d ; de lehet ugyanazon szótagon i s : adună; vedeam, vedeai, vedea, vedeam, vedeaţi, vedeau. A számnevekben a hangsúly versuri de paraziți de familie și prieteni az első, a tízeseket kifejező számokban viszont az utolsó szótagra e s ik : şase, şapte, unsprezece, nouăsprezece; douăzeci, trei­ zeci, şaptezeci.

A hangsúlynak bizonyos esetekben jelent és hordozó szerepe van. Bizonyos egyszótagú szavak, mint pl. Olvassuk el az alábbi szöveget. Ü gyeljünk a h angsúlyozásra: Farmecul nopţii se întinde şi astâmpără toate zgomotele p ă m în tu lu i. M alurile se apropie, ca şi cum ar vrea să-şi şoptească ceva. Toate parcă se pregătesc să treacă din lumea realitătii în lumea basmelor.

Ez az írásmód azonban néha társul a szótag szerinti alapelvvel principiul silabic.

Helyesen Romanul

Az utóbbi elv szerint p él­ dául a c, g betűk más picături de vierme jelölnek a ce, ge, mint. Számos esetben az alaktani elv principiul morfologic érvényesül. Például az -eală, -ean képzők megőrzése cél­ jából a greşeală, clujean szavakat ea-vsl írjuk mivel a greş ill; Cluj főnévből és az -eală, -ean képzőkből tevődtek össze. Vannak esetek, amelyekben a helyesírás ragaszkodik a hagyományhoz tradiţia.

K ivételt képeznek a eu, el, ei, ele; eşti, este, e; eram, erai, era, eraţi, erau. Ezeket a személynévmásokat és az a f i segédige felsorolt alakjait szintén je -vei ejtjük, de a hagyományos írásmód­ nak megfelelően e-vel írjuk. Néha ugyanazon hangot, hangcsoportot különböző betűk jelölnek, például a k és a eh a kilogram és chinez vagy az « és a cs az axiomă és a cocs szavakban. Máskor viszont különböző hangokat írunk azonos betűvel: a Az i betű lehet i magánhangzó in im ăi félhangzó iarnă vagy i lágyságjel lu p i.

A kettős i jelölhet i magánhangzót pom ii, p lo p iij i diftongust eroii, clopoţeiiij diftongust citii, călătorii vagy két azonos magánhangzót salariile, pu b lica ţiile. Egyes szavakban az e-t és az i-t nem ejtjük ki. Az ă, â, î, ş és í h angokat jelölő nagybetűkre ugyanúgy kitesszük a m egkülönböztető jelt, m in t a megfelelő k isb e tű k re : ĂÂl Ş 7Gyakorlatok 1.

Az alábbi páros form ák közül válasszuk ki a helyes alakokat. M a­ gyarázzuk meg, az új helyesírás m iért aján lja ezeket a fo rm ák at: greşeală — greşală, bănăţean — bănăţan, cîmpean — cîmpian, ieşean — ieşan, clujean — clujan, orăşean — orăşan. Olvassuk hangosan az alábbi szavakat.

înregistrări